align=bottom
چهارمین کنگره بین المللی بزرگداشت مقام علمی بانو مجتهده امین در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۷ تا ۲۷ مهر ۱۳۹۷ توسط کانون فرهنگی مجتهده بانو امین و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار خواهد شد. ارتباط با دبیرخانه کنفرانس: تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۲۲۷۸۱۴۷۷ / آدرس پستی دبیرخانه: تهران- پاسداران- بوستان نهم...
پلاک ۱۲۹ - حوزه علمیه فاطمیه- طبقه ۲ دفتر کانون فرهنگی بانو امین ...
ایمیل: banooamin.kb@gmail.com

وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس: http://banoamin.ir/


محور اول: سیره علمی و معنوی

• زندگی نامه و خاطرات

• اساتید و شاگردان بانو امین

• مدیریت زمان و فراگیری دانش

• مقام اجتهاد و نقل حدیث بانو امین

• سیره علمی و سیره تعلیمی بانو امین

• معرفی تألیفات بانو امین

• سیره مدیریتی خانواده بانو امین

• سیره اخلاقی و اجتماعی بانو امین

محور دوم : تفسیر و علوم قرآن

• روش شناسی تفسیر مخزن العرفان

• آرای خاص تفسیری بانو امین

• نگرش موضوعی در مخزن العرفان

• رویکرد بانو امین به مسایل جدید در مخزن العرفان

• جایگاه زن و مسایل مختلف مربوط به آن در مخزن العرفان

محور سوم: نگرش فلسفی و عرفانی بانو امین

• رویکرد عرفانی و معنوی بانو امین

• مبانی فکر فلسفی بانو امین

• جایگاه عقل و قلب در اندیشه بانو امین

• رویکرد خداشناسی و معنویت گرایی بانو امین

• مراتب عرفان عملی از دیدگاه و سلوک بانو امین

محور چهارم : زن و سلوک علمی و عملی در جهان معاصر

• روش الگوگیری از سیره علمی بانو امین در دوران معاصر

• روش الگوگیری از سیره عملی بانو امین در دوران معاصر

• نقد و بررسی افراط و تفریط های معاصر در مورد جایگاه و رسالت زن مسلمان

• نقد و بررسی فمنیسم غرب گرایانه براساس آرای بانو امین

• آسیب شناسی حیات علمی و معنوی زنان از دیدگاه بانو امین

• راه کارهای برون رفت از مشکلات زنان در دوران معاصر براساس اندیشه بانو امین